Fyzická osoba podnikající
Mgr. Marek Mička
se sídlem Větřkovice 253, 747 43 Větřkovice
identifikační číslo: 87561239

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby se sídlem a identifikačním číslem viz. výše, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a podnikající fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“).
1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět stahování vybraných dokumentů, schémat a podpůrných materiálů. Tyto materiály jsou určeny výhradně pro jeho potřebu a není povoleno je dále šířit třetím osobám.
2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 3 roky, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a služby v souladu se svým obchodním sortimentem, specifikovaným v grafických a písemných materiálech.
3.2. Na všechny výrobky je vydáno tzv. „ES prohlášení o shodě“ dle platného zákona a souvisejících nařízeních vlády o posuzování shody podle směrnic EU.
3.3. Kupní smlouva se uzavírá na základě písemné objednávky kupujícího (odeslané e-mailem, dopisem) a písemného potvrzení (odsouhlasení) objednávky prodávajícím (odeslané e-mailem, dopisem).
3.4. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: číslo objednávky a datum vystavení, kontaktní údaje kupujícího, příjemce zboží (obchodní jméno, adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu), kontaktní údaje (e- mail, telefonní číslo), typ výrobku, požadované množství, způsob a termín dopravy, sjednanou kupní cenu příp. nabídku prodávajícího, místo určení a jméno osoby oprávněné jménem kupujícího jednat (včetně tel. spojení).
3.5. Doporučený termín pro předložení objednávky je nejméně 2 týdny před požadovanou dodací lhůtou.
3.6. Ceny, dodací a platební podmínky jsou závazné pouze v případě, jsou-li písemně potvrzeny prodávajícím.
3.7. Prodávající odešle potvrzení objednávky kupujícímu (e-mailem, dopisem). Pokud prodávající do 2 pracovních dnů neobdrží žádné připomínky k potvrzení objednávky, má se za to, že kupující s obsahem potvrzení bez výhrad souhlasí a tímto dnem je uzavřena závazná kupní smlouva.
3.8. Kupující si je vědom, že prodávající je oprávněn nezařadit do výroby objednávku kupujícího, pokud v čase příjmu objednávky eviduje faktury po lhůtě splatnosti.
3.9. V případě zrušení již potvrzené objednávky nebo její části kupujícím po uplynutí 14-ti dnů od vzájemného odsouhlasení příp. ode dne uzavření kupní smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu vynaložených nákladů až do výše 90% z celkové ceny potvrzené objednávky, příp. z ceny její zrušené části.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cena zboží a služeb je určena aktuálním platným ceníkem prodávajícího.
4.2. Prodejní podmínky a ceny podléhají změnám bez předchozího vyrozumění. Takové změny se nevztahují na již potvrzené objednávky příp. uzavřené smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo upravovat rozsah poskytovaných rabatů, slev a platebních podmínek.
4.3. Podkladem pro placení kupní ceny je faktura (daňový doklad), vystavená prodávajícím.
4.4. Oprávnění fakturovat kupní cenu vzniká prodávajícímu dnem vydání zboží.
4.5. Úhradu za odebrané zboží provede kupující dle podmínek uvedených na daňovém dokladu. Platební podmínky (splatnost faktury, způsob platby) určuje vzájemná dohoda mezi prodávajícím a kupujícím. Za den zaplacení kupní ceny se považuje den připsání fakturované částky v plné výši na účet prodávajícího u jeho peněžního ústavu a k jeho plné dispozici.
4.6. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na objednávku, pokud celková cena objednaného zboží přesáhne 100.000 Kč. Výše zálohy je domluvena vždy individuálně v závislosti na povaze zboží, standardně je to 50 % z kupní ceny.
4.7. Za překročení lhůty splatnosti faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Prodávající je v tomto případě oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech potvrzených objednávek (smluv), aniž to znamená porušení smlouvy.
4.8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží, které již odebral, teprve úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li dodávce zboží zaplacení kupní ceny, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky dle bodu 4.1.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
5.2. V případě zrušení již potvrzené objednávky nebo její části kupujícím po uplynutí 14-ti dnů od vzájemného odsouhlasení příp. ode dne uzavření kupní smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu vynaložených nákladů až do výše 90% z celkové ceny potvrzené objednávky, příp. z ceny její zrušené části.
5.3. Kupující, jakožto podnikající fyzická či právnická osoba, nemá nárok na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od data dodání zboží.
5.4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.
5.5. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřených smluv podle těchto podmínek, pokud se tak stane z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá kupujícímu za jakékoliv škody následné a nepřímé.
5.6. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
7.2. Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost pro fyzické podnikající a právnické osoby a ustanovení § 2113 občanského zákoníku se neuplatní, nebude-li individuálně sjednáno jinak.
7.3. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- bezplatné odstranění vady opravou
- přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
7.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
7.5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
7.6. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.
7.7. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
7.8. Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu prodávajícího odstranit vady zboží sám či prostřednictvím třetích osob. V takovém případě ztrácí záruku na zboží a vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady zboží mu nebudou uhrazeny.
7.9. Reklamované zboží je kupující povinen doručit prodávajícímu mechanicky nepoškozené.
7.10. V případě reklamace většího počtu zboží, kupující po dohodě s prodávajícím doručí prodávajícímu dohodnutý počet kusů reklamovaného zboží.
7.11. Pokud není s prodávajícím písemně dohodnuto jinak, veškeré náklady na demontáž a přepravu reklamovaného zboží do sídla prodávajícího hradí kupující.
7.12. Kupující bere na vědomí, že uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny zboží v plném rozsahu a ve stanovené lhůtě splatnosti.
7.13. V případě neoprávněné reklamace bude prodávající požadovat úhradu všech nákladů souvisejících s touto reklamací (právo posuzovat oprávněnost či neoprávněnost reklamace má výhradně prodávající).
7.14. Na dodané zboží, vyjma baterií do nouzových zdrojů, poskytuje prodávající kupujícímu záruku. Záruka se poskytuje na 60 měsíců, případně 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Informace o délce záruční doby poskytne prodávající a je závislá na konkrétním výrobci komponent.
7.15. Na baterie do nouzových zdrojů poskytuje prodávající záruku 6 měsíců ode dne převzetí zboží.
7.16 Záruka se nevztahuje na vady zboží, které po jeho převzetí:
a) Způsobil kupující nebo jiná (třetí) osoba mechanickým či jiným poškozením nebo poškozením v důsledku živelných událostí.
b) Vznikly nesprávným způsobem používání nebo používáním ve spojitosti s jinými zařízeními, které prodávající nebo výrobce nedovoluje nebo nedoporučuje.
c) Vznikly jako důsledek: 1) svévolných úprav,  2) zřejmých neodborných zásahů,  3) zacházení se zbožím v rozporu s návodem k použití (montážním návodem),  4) nevhodného skladování nebo nevhodné volby zboží v souvislosti s možným působením okolního prostředí (vnějších vlivů, které během užívání působí na zboží.)
d) Dále na vady způsobené nesprávným (neodborným) elektrickým zapojením, přepětím v síti nebo působením elektrostatického výboje, použitím komponentů jiných než doporučených prodávajícím nebo výrobcem a podobně.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a       (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Pro vyřízení Vaší poptávky skrze kontaktní formulář po dobu 24 měsíců. Pro vystavení daňového dokladu z právní povinnosti po dobu stanovenou zákonem. Za účelem vedení účetnictví po dobu stanovenou zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.5. Osobní údaje mohou být předány přepravním společnostem v případě zaslání korespondence nebo balíku
9.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.9. Údaje zpracovává fyzická osoba podnikající uvedená na začátku těchto obchodních podmínek.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Používání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.
10.3. Máte právo:
10.3.1. Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
10.3.2. Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.
10.3.3. Nelze vymazat údaje pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou zákonem.
10.4. Pokud nebudete s řešením Vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
12.3. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.4. Kontaktní údaje prodávajícího:
Marek Mička,
Větřkovice 253,
747 43 Větřkovice,
tel.: +420 776 047 606
e-mail: micka@midim.cz
Ve Větřkovicích, dne 1. 8. 2023